logo

Gemeente Filadelfia Culemborg

vrije gemeente op hervormde grondslag


Wat wij geloven

Wij geloven in de Bijbel, het Woord van God voor de mensen. God drukt Zich uit in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. De apostolische geloofsbelijdenis zegt:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
Ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;
Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heiligen Geest.
Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
Vergeving der zonden;
Wederopstanding des vleses;
En een eeuwig leven.


Een vrije gemeente...

Het bord bij de ingang vermeldt: vrije gemeente op hervormde grondslag. Het woord "vrij" betekent dat de gemeente geen lid is van een koepelorganisatie of formeel kerkverband. In persoonlijke ontmoetingen herkennen wij het ware geloof ook buiten onze gemeente. Middels het Da Costa Fonds ondersteunt de gemeente financieel de "Grace and Truth" gemeente van David Zadok in Israël.


...op hervormde grondslag

Aan het woord "vrij" voegen wij graag toe: "op hervormde grondslag", om verbondenheid uit te drukken met de kerk ontstaan in de tijd van de Hervorming. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het gebruik van de Statenvertaling (1637), die wij de meest zuivere bijbelvertaling vinden.

Bijbel
Orgel

Kerkgenootschap Filadelfia © 2018 - Privacyverklaring - Free Website Template by Derby Web Design