logo

Gemeente Filadelfia Culemborg

vrije gemeente op hervormde grondslag


Privacyverklaring website Kerkgenootschap Filadelfia te Culemborg

Kerkgenootschap Filadelfia te Culemborg verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u. Bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, woonplaats of e-mailadres.
Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Kerkgenootschap Filadelfia is een zelfstandige rechtspersoonlijkheid. Onze contactgegevens zijn:
Rietveldseweg 23B
4107 LG Culemborg
Telefoon: 0345-533373

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens op de website (www.kerkgenootschapfiladelfia.nl).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kerkgenootschap Filadelfia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in uw mail.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via b@estuuur@knoerkkgenoottoonschapfiladel.comfia.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

Als geloofsgemeenschap hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band, het omzien naar elkaar en betrokkenheid met elkaar en het bijeenzijn rondom Gods Woord. Vanuit het geloof willen wij ook anderen daarbij uitnodigen. Om die reden worden er ook persoonsgegevens uitgewisseld. Persoonsgegevens worden gebruikt om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt voor de financiële administratie of het organiseren van bijeenkomsten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kerkgenootschap Filadelfia neemt niet besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kerkgenootschap Fialdelfia) tussen zit.

Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?

Persoonsgegevens worden uitsluitend met leden binnen de eigen kerk gedeeld. Delen van persoonsgegevens met derden buiten de eigen kerk zal expliciet kenbaar gemaakt worden, tenzij dit bij wet is vereist of door bijvoorbeeld de belastingdienst wordt verlangd. In verband met de uitvoering van de financiële administratie verstrekt Kerkgenootschap Filadelfia uw persoonsgegevens aan een externe medewerker die in opdracht van Kerkgenootschap Filadelfia werkzaamheden uitvoert. Verder maakt Kerkgenootschap Filadelfia gebruik van serverruimte voor de opslag van administratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

De gegevens worden bewaard overeenkomstig het doel of zolang u lid bent van onze gemeente. Gegevens kunnen verwijderd worden op verzoek. Daarnaast wordt een historisch archief aangehouden.

Gebruik van cookies

Kerkgenootschap Filadelfia maakt op deze website geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kerkgenootschap Filadelfia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar b@estuuur@knoerkkgenoottoonschapfiladel.comfia.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 1 maand, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kerkgenootschap Filadelfia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via b@estuuur@knoerkkgenoottoonschapfiladel.comfia.com.


Datum laatste wijziging: 9-1-2019

Kerkgenootschap Filadelfia © 2019 - Privacyverklaring - Free Website Template by Derby Web Design